English
หน้าแรก
คอร์ส
ระยะเวลาเรียน
ค่าเรียน (บาท)
หมายเหตุ
นวดไทยกระจายลม
5 วัน
3,000
สามารถเรียนคนเดียวได้ ที่พักฟรี มีใบประกาศภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
นวดสลักเส้นกระจายลม
2 วัน
3,500 + เครื่องมือ 1,200 = 4,700 สามารถเรียนคนเดียวได้ ที่พักฟรี มีใบประกาศภาษาไทยและอังกฤษ
นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.
1 เดือน
2,000
จะเปิดสอนเมื่อมีผู้สมัครเรียนครบ 20 คน และไม่มีที่พักให้
ในบางรุ่นอาจจะมีงบประมาณสนันสนุนจากรัฐบาลก็จะได้เรียนฟรี
หลักสูตรนี้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดให้หมอนวดทุกคนต้องเรียน

ชอง    
นวดชอง    
นวดไทยกระจายลม    
นวดสลักเส้นกระจายลม    
Fewa Fawe ดิน น้ำ ลม ไฟ
   
สินค้าและบริการ    
คอร์สเรียนที่เปิดสอน    
ทุนเรียนนวดฟรี    
โครงการเพื่อสังคม    
บทความลงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ    
ผลงานทางรายการโทรทัศน์    
ผลงานทาง Youtube    
ประมวลภาพ    
แผนที่การเดินทาง    
ตำนานพระนางกาไว ฉบับ อ.ธรรม